Xin Thông Báo Tới Các Bạn Sinh Viên K.38
Thứ 7 Ngày 28/10/2017
Làm lễ phát bằng tốt nghiệp cho các bạn SV K.38 ở trên hội trường, và có các doanh nghiệp tới tuyển dung trực tiếp các bạn SV của trường ở dưới sân trường.
Nay TT trân trọng thông báo tới các bạn SV làm lễ nhận bằng rồi xuống dưới sân trường tham dự tuyền dụng của các công ty