Phân công trách nhiệm

Trung tâm hiện nay bao gồm 1 Giám đốc phụ trách chung và 4 nhân viên nghiệp vụ:

1. Lê Quang Vinh - Giám đốc - Phụ trách chung

2. Ngô Thị Phương Loan - Nhân viên - Phụ trách văn phòng và thu chi các hoạt động của trung tâm

3. Hồ Phước Lộc - Nhân viên - Phụ trách các hoạt động ngoại khóa - kỹ năng mềm liên quan đến sinh viên học sinh

4. Võ Việt Hà - Nhân viên - Phụ trách hoạt động quan hệ Doanh nghiệp

5. Nguyễn Thị Hoài - Nhân viên - Phụ trách giới thiệu việc làm sinh viên học sinh