Thông Báo Hội Thảo

Wednesday,28/11/2018 11:18:00 440

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:          /TB-TT.HTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu việc làm tại Công ty Care Planing và Nghiệp đoàn IBS, Nhật Bản

 

 

          Căn cứ kết quả làm việc giữa Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp với Công ty TNHH Nhật Huy Khang vào ngày 24/11/2018 về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu việc làm tại Công ty Care Planing và Nghiệp đoàn IBS, Nhật Bản;

          Để chuẩn bị tốt cho buổi hội thảo, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp kính chuyển đến cán bộ, giảng viên các khoa Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện – Điện tử, Công nghệ Dệt may và Công nghệ hóa học thông báo đến sinh viên thông tin như sau:

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:
  • Thời gian: 8h, Thứ năm ngày 06/12/2018.
  • Địa điểm: Hội trường A.
  1. Đối tượng tham gia: sinh viên năm 2 và năm 3 các ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện – Điện tử, May và Công nghệ thực phẩm.

          Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên có cơ hội được làm việc tại Công ty Care Planing và Nghiệp đoàn IBS, Trung tâm rất mong lãnh đạo các khoa hỗ trợ triển khai thông báo này.

 

                                                                        PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-       Trưởng các khoa Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện - Điện tử, Công nghệ hóa học, Công nghệ Dệt may (để phối hợp thực hiện);

-       Lưu TT.HTSV.

                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                  

                                                                                                  

 

                                                                                      Lê Quang Vinh