Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Công Nhân Thi Công Hệ Thống Điện & cơ khí(137)

Cty CP Cơ Điện Hợp Nhất

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
69 Lượt Xem
22/05/2019 08:53

Kỹ Năng Công Việc

Công Nhân Thi Công Hệ Thống Điện & cơ khí(137)

Mô Tả Công Việc

- Giôùi tính: Nam
- Soá löôïng: 20 ngöôøi
- Ñoä tuoåi: Töø 20 ñeán 35.
- Toát nghieäp trung caáp hoaëc cao ñaúng ngaønh töông ñöông.
- Sieâng naêng, coù tinh thaàn caàu tieán
- Öu tieân sinh vieân môùi ra tröôøng
- Chi tieát coâng vieäc seõ trao ñoåi khi phoûng vaán tröïc tieáp.

Yêu Cầu Của Công Việc

- Cheá ñoä löông, thöôûng, vaø caùc khoaûn phuùc lôïi haáp daãn, traû löông ñuùng thôøi gian quy ñònh.
- Cheá ñoä taêng löông haøng naêm.
- Taêng ca ñöôïc tính theo quy ñònh, ñi coâng trình ñöôïc phuï caáp ñaày ñuû
- Moãi naêm ñi nghæ maùt moät laàn.
- Kyù hôïp ñoàng chính thöùc ñöôïc ñoùng ñaày ñuû caùc cheá ñoä veà baûo hieåm xaõ hoäi vaø caùc cheá ñoä khaùc theo Luaät Lao ñoäng hieän haønh.

Thông Tin Công Ty

Cty CP Cơ Điện Hợp Nhất

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này